Gå til innhold

Bompengeselskap Nord ønsker å kjøpe aksjene i Ryaforbindelsen

Styret i Ryaforbindelsen har fått en henvendelse fra Bompengeselskap Nord, med ønske om å kjøpe samtlige aksjer i selskapet. I den forbindelse inviterer vi til aksjonærmøte på Miljøbygget i Meistervik torsdag 15. august kl. 19.00.

Bompengeselskap Nord er et regionalt selskap eid av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune med det formål å ivareta innkreving av bompenger innenfor sin region. Det er et politisk uttalt ønske at bompengeaktiviteten samles i de regionale bompengeselskaper.

– Etter en helhetsvurdering har vi derfor kommet til at vi vil anbefale aksjonærene å akseptere det tilbudet som er fremsatt, sier styreleder i Ryaforbindelsen, Kjell Kolbeinsen.

Tilbudet innebærer at selskapet verdsettes til 426 800 kroner, som er aksjekapitalens pålydende. Dette tilsvarer en pris på 200 kroner per aksje. Prisen legges til grunn å gjenspeile aksjens verdi, da selskapet etter sin art ikke kan generere noe overskudd som tilfaller aksjonærene. Selskapets inntekter opphører når låneforpliktelsene er gjort opp.

Ikke noe godt alternativ å unnlate å innløse aksjene

Drift av bompengeselskaper er under betydelige regulatoriske endringer. For Ryaforbindelsen innebærer det at selskapets virksomhet ikke vil kunne videreføres slik den er organisert i dag. Ryaforbindelsen har frem til i dag vært drevet meget kostnadseffektivt og med en forventet redusert nedbetalingstid fra 2029 til 2024/2025.

– Dersom vi blir stående utenfor den regionale bompengeselskapsstrukturen må det ut fra den informasjonen vi har mottatt fra Statens Vegvesen påregnes store investeringer og betydelige merkostnader sammenlignet med dagens situasjon. Det store flertall av landets bompengeselskaper har da også valgt å tilslutte seg den regionale struktur, forteller Kolbeinsen.

Tilbudet fra Bompengeselskap Nord er gjort betinget av at samtlige aksjonærer aksepterer dette. Det blir neppe så enkelt. Ryaforbindelsen er eid av Tromsø, Balsfjord, Bardu og Målselv kommune, Bilco, Cominor, Fokus Bank, SpareBank 1 Nord-Norge og Macks Bryggerier. I tillegg kommer en hel rekke småaksjonærer, som til sammen representerer en eierpost på 36,93 prosent. Av disse har mange gått bort, mens andre ikke vet at de er aksjonærer. Bompengeselskapet Nord kan sannsynligvis velge å gjennomføre kjøpet med lavere tilslutning.

Liten praktisk betydning for bilistene

For bilistene skal den praktiske betydningen av et salg være liten. Takstene forblir uforandret, i alle fall på kort sikt etter at Ryaforbindelsen 1. desember i fjor gikk over til et nytt takst- og rabattsystem.

– Vi har også satt i gang en prosess for å undersøke mulighetene for 50 prosent elbil-rabatt i tunnelen, sier Kjell Kolbeinsen.

Aksjonærmøte 15. august på Miljøbygget i Meistervik

Er du aksjonær i Ryaforbindelsen? Da skal du ha mottatt brev fra oss, med en sluttseddel vi ber om at du returnerer i vedlagte svarkonvolutt. Du er også velkommen til aksjonærmøte torsdag 15. august kl. 19. Sted er Miljøbygget i Meistervik, ikke Malangen Brygger slik det står opplyst i brevet.

Har du spørsmål i sakens anledning? Kontakt styreleder Kjell Kolbeinsen på e-post kolbeinsen.kjell@gmail.com, eller på telefon 908 52 677.